Ang pagdating ng kastila Fuck tonight with local sluts phone chat free trial


25-Jul-2020 13:38

Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may 400 taon.

Napakahabang panahon ang pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang relihiyong Islam.

Ngunit sila ay nabigo, hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay nagwakas noong 1898 nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas.

Lumasap man ng pansamantalang pagkalupig ang bansang Pilipinas, ang relihiyong Islam na bigay ng dakilang lumikha ay mananatiling nakatayo at matatag, na kailanman ay hindi matitinag.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Nong Hunyo 3, 1571 ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay sa baybay dagat ng Tundo.

Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Soliman at ang kanyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.

Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Soliman at ang kaniyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa panakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Iranon, Maranao, Maguindanaon, Tausug, Samal at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan.Nagtanggol sila noon at patuloy pa ring ipagtatanggol ang Islam hanggang sa ngayon.Gayon pa man, ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolo at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna, Bulakan at Maynila.

Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang punong himpilan sa Maynila at ipinagpatuloy ang pagsakop sa isla ng Bisayas.Learn about the quality of the paid private xxx webcam shows, and the costs involved.… continue reading »


Read more

Interested in attending a speed dating event to explore your options for meeting someone but unsure what to expect?… continue reading »


Read more